imatge

imatge

dimecres, 22 de setembre del 2010

Llibre digital de 2n ESO Nou Estímul

Cliqueu sobre el títol i us apareixerà el Llibre digital de català Nou Estímul 2

Llibre digital de 1r ESO Nou Estímul

Cliqueu sobre el títol i  us apareixerà el llibre digital de català Nou Estímul 1

dimarts, 7 de setembre del 2010

PLA DOCENT DE 1r d'ESO

Benvingudes i benvinguts  a l'institut Francesc Ferrer i Guàrdia!

Aquí teniu el PLA DOCENT, el document que explica, entre d'altres informacions, l'avaluació de la matèria de llengua catalana i literatura de 1r d'ESO.ÀREA LLENGUA CATALANA I LITERATURA

CURS 1r ESO, grups A, B, C i D

PROFESSOR/A Mònica Herruz Parés

OBJECTIUS DEL CURS
o Llegir en veu alta un text i copsar-ne els aspectes més significatius.
o Identificar els gèneres literaris: narració, poesia i teatre.
o Millorar l’expressió oral i escrita.
o Dominar l’ortografia de les vocals.
o Reconèixer i flexionar els sintagmes nominals i els seus components.
o Reconèixer i conjugar els temps verbals simples dels verbs més freqüents.
o Conèixer la situació del català al món.

CONTINGUTS A TREBALLAR
Els gèneres literaris: narrativa, poesia i teatre. La llengua catalana com a llengua romànica. Ortografia de les vocals. Temps verbals simples dels verbs regulars i irregulars més freqüents. El nom, l’adjectiu i els determinants. L’oració gramatical. La formació de paraules.

TEMPORITZACIÓ DELS CONTINGUTS
La matèria de llengua catalana i literatura de 1r ESO es cursarà durant els tres trimestres del curs:
o 1r trimestre: Unitats 1, 2 i 3
o 2n trimestre: Unitats 4, 5 i 6
o 3r trimestre: Unitats 7, 8 i 9

LLIBRES DE TEXT I MATERIALS NECESSARIS PER A LA CLASSE
Per a la matèria comuna de llengua catalana i literatura s’utilitzarà el material següent:
o Llibre digital NOU ESTíMUL 1r ESO, de Lluís Homs i Josep Rosell, Ed. Barcanova, Barcelona, 2014.
o Llibreta microperforada de quatre anelles mida DIN-A4. (Per poder fer posteriorment el dossier de cada trimestre).
o Llibres de lectura:
 1r trimestre: De Nador a Vic.
 2n trimestre: Burgas, Àngel, L’ANTICLUB, ed. La Galera
o Bolígrafs blau o negre, i vermell per a les correccions; en cap cas, a no ser que ho indiqui la professora, es realitzaran els exercicis amb llapis.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
50%: Exàmens de les diverses unitats i del llibre de lectura.
30%: Notes d’aula (exposicions orals, dictats, correcció d’exercicis...) i dossier (contingut i presentació).
20%: Actitud (fer els deures diàriament, intervencions correctes a classe, bons hàbits, relació amb companys i professorat, assistència i puntualitat...).

El dossier estarà format pels tres temes de cada trimestre i s’haurà d’elaborar seguint els criteris assenyalats per la professora. Molt important: s’haurà de lliurar el dia indicat i no s’acceptaran dossiers que no segueixin les pautes marcades per la professora, ja que això suposarà un 0 en la notes d’aula. (Si es lliura un dia més tard, la nota màxima serà d’un 5 i cal que l’alumne/a es preocupi de cercar la professora per entregar-l’hi i no a l’inrevés).

Les faltes d’ortografia descomptaran 0,05 punts per falta fins a un màxim de 2 punts en els grups B i C, i fins a un màxim d’1 punt en els grups A i D.
La no assistència a classe, malgrat que sigui per un motiu justificat, no us excusa de la realització dels deures de la matèria.

EXÀMENS
Hi haurà un examen per cada 1 o 2 unitats del llibre de text, a més d’una prova trimestral del llibre de lectura obligatòria. Per superar el trimestre cal obtenir una nota mínima de 4 en els exàmens del llibre digital, i aprovar el llibre de lectura i l’expressió oral, abans de fer la mitjana amb la resta de criteris d’avaluació.
En el 3r trimestre caldrà superar una prova d’expressió oral individual de 10 minuts amb l’exposició d’un tema lliure a escollir, excepte temes sobre programes de televisió o futbol.

ALTRES ÍTEMS D’AVALUACIÓ
Es valorarà la lectura de llibres de lectura no obligatoris adequats a aquest nivell escolar, la participació al concurs literari de sant Jordi...

dimarts, 3 d’agost del 2010

Tirant lo Blanch

Pàgina pensada i creada per acostar el Tirant lo Blanc a totes aquelles persones que naveguen amb delit llevades les àncores del peresós oci, deixats els prats de reposat silenci i havent estès les càndides veles, amb plaent exercici, per la mar immensa. 


Hermeneia

Espai de literatura digital.

dijous, 15 de juliol del 2010

Mercè Rodoreda

Mercè Rodoreda

Programa de TV3 dedicat a l'escriptora Mercè Rodoreda

Poc sabem de la realitat de Mercè Rodoreda. La vida de l'escriptora catalana més traduïda ha estat un secret. Va ser una dona rebel marcada pels conflictes personals i familiars que va viure, experiències intenses que van nodrir la seva literatura. El seu nét Josep Maria Gurgui explica la seva història.

Montserrat Roig. Retrat d'una mirada

És un dels grans noms de la narrativa catalana. Partint d'experiències pròpies i recuperant la memòria històrica del país, la Montserrat va retratar, des d'un punt de vista evidentment femení, la Catalunya del segle XX.

 “ La democracia no s'aprèn al parlament, sinó a casa. Ser demòcrata no és una actitud política, és una actitud davant la vida.”

Entrevista a Montserrat Roig

Josep Maria Espinàs entrevista Montserrat Roig

Montserrat Roig

Montserrat Roig, l'escriptora, professora, periodista ...

dimecres, 14 de juliol del 2010

El gust per la lectura

Material didàctic del seminari El gust per la lectura

Narcís Oller

Web molt recomanable sobre Narcís Oller.

Màrius Torres

Altre web dedicat a Màrius Torres

Màrius Torres

Web dedicada a l'escriptor Màrius Torres.

"Així una fulla pensa que es fa lliure quan cau"

El combat dels poetes- Màrius Torres

Escriptors i escriptores de la literatura catalana

Escriptors catalans

Lectures de batxillerat

Lectures de batxillerat de la matèria obligatòria de 1r i 2n, i de la matèria de modalitat (Literatura catalana)

Mètrica i versificació

Link sobre mètrica i versificació. Cliqueu sobre el títol!

dissabte, 29 de maig del 2010

LA FILLA DEL MAR, d'Àngel Guimerà

dimarts, 27 d’abril del 2010

El Romanticisme

dimecres, 24 de febrer del 2010

PLA DOCENT


ÀREA: LLENGUA CATALANA I LITERATURA
CURS: 4rt ESO GRUPS: A i B
PROFESSORA: MÒNICA HERRUZ
ANY ACADÈMIC: 2009-2010

INFORMACIÓ PER A L’ALUMNAT


TEMPORITZACIÓ DELS CONTINGUTS

La distribució de les nou unitats del llibre de text de quart d’ESO tindrà en compte el viatge de final d’etapa d’aquest curs. La distribució de les unitats és la següent:
· 1r trimestre: Unitats 1, 2 i 1 de literatura
· 2n trimestre: Unitats 3, 4 i 2 de literatura
· 3r trimestre: Unitats 5, 6 i 3 de literatura (l’alumnat treballarà en grups aquest últim tema de literatura, “Del Modernisme a l’actualitat”, i ho exposarà mitjançant powerpoints).

MATERIAL
Per a la matèria de llengua i literatura catalanes s’utilitzarà el material següent:

· Llibre de text Llengua i literatura –Llengua catalana. Nou Estímul 4. Lluís Homs et alia. Ed. Barcanova. Barcelona, abril 2008

· Llibres de lectura:

o Carlos Ruiz Zafón. Marina. Ed. Edebé
o Isabel-Clara Simó, Una ombra fosca com un núvol de tempesta. Ed. 62

o Àngel Guimerà, La filla del mar, Ed. 62

· Cada alumne/a haurà de disposar de fulls blancs DIN-A4 per treballar les activitats proposades diàriament.
· S’utilitzaran fotocòpies diverses i, a més, s’emprarà el material existent al departament sempre que sigui necessari (aparell de dvd, diccionaris...), el canó i l’ordinador de l’aula.


CRITERIS D’AVALUACIÓ
L’avaluació serà contínua i ha d’estar atenta al procés global de desenvolupament de l’alumnat.
La nota final de l’assignatura s’obtindrà de la manera següent:


  • 60%: exàmens de les unitats + exàmens de lectura. Es faran dos exàmens escrits cada trimestre. Per superar el trimestre caldrà obtenir una nota de 4 en els exàmens de les unitats i aprovar el llibre de lectura.
  • 20%: dossier del trimestre + notes d’aula. El no lliurament del dossier en la data corresponent implicarà suspendre el trimestre i s’haurà de lliurar segons els criteris de la professora (veure full adjunt).


  • 20 % corresponent a l’actitud: comportament a classe, material diari i realització de deures.
Sobre la prova del llibre de lectura, es farà un control de cadascun dels llibres. A més de preguntes puntuals prèvies.

DIVERSOS
Les errades ortogràfiques, morfosintàctiques i/o lèxiques descomptaran 0.1 per a cada falta del total de la nota fins a un màxim de 2 punts. A l’ATD, 0.05 per falta fins a un màxim d’1 punt. Això s’aplicarà a qualsevol mena d’escrit.
Es valorarà la lectura de llibres no obligatoris al llarg del curs, la participació al concurs de Sant Jordi, etc.

SORTIDES DURANT EL CURS
Sortida al teatre en funció de la cartellera.
NORMES GENERALS PER A LA PRESENTACIÓ DEL DOSSIER DEL TRIMESTRE
1. S'ha d'elaborar una portada que inclogui:

a)Títol de la matèria i les unitats corresponents
b) Nom i cognoms de l’alumne/a
c) Curs i grup
d) Any acadèmic

2. També s'ha d'incloure una contraportada en blanc.

3. L'índex se situarà després de la portada i ha d'indicar els diversos apartats del dossier amb numeració de capítols, subapartats i paginació.

4. El dossier s’elaborarà amb fulls blancs i les pàgines han d'anar numerades. Cada dossier correspon a un trimestre.

5. És molt important la netedat i la bona lletra en la presentació dels dossiers. Eviteu els gruixos de “tippex”.

6. En el dossier hi ha de constar tot el que s’ha treballat durant el trimestre tant el que s’hagi fet a l’aula com a casa com també les correccions o rectificacions corresponents.

7. Els dossiers s'han d'enquadernar amb una espiral o amb anelles o amb un portafoli adequat que reculli tots els fulls. (No s’acceptaran dossiers lligats per mitjà d’un clip ni tampoc en fulls solts).

8. MOLT IMPORTANT: NO S’HA DE LLENÇAR EL DOSSIER FINS QUE NO ACABI EL CURS. QUAN COMENCI EL SEGON TRIMESTRE NO DESFER-SE DEL DOSSIER DEL PRIMER TRIMESTRE.


dimarts, 9 de febrer del 2010

Activitats de pronoms febles

Cliqueu sobre el títol. Aquí teniu unes activitats sobre pronoms febles. Us en deixo una petita mostra.

Alfred Hitchcock. Exercici d'omplir forats

Hem esborrat els pronoms en el text següent. Escriu els que creguis adients.


hitchcock.jpgNascut en l'Anglaterra victoriana l'últim any del segle XIX, la seua educació va ser molt estricta, per no dir francament cruel. Als cinc anys el seu pare el va enviar a la comissaria amb una carta. El comissari va llegir i el va tancar en una cel·la durant uns quants minuts, advertint que això és el que es feia amb els xiquets roïns. Aquest concepte pedagògic, alternat amb els càstigs corporals que rebia al col·legi amb un pal de goma, permet entendre amb quina claredat va aprendre, de petit, la noció de la incertesa.

Els pronoms febles

Si algú es troba perdut en aquest món tan "apassionat" dels pronoms febles, podeu clicar sobre el link i consulteu aquest document.
Animeu-vos-los-hi-en....

dilluns, 8 de febrer del 2010

Material complementari per a la preparació del parcial del 17 de febrer

Cliqueu sobre el títol i se us obrirà un document en pdf.

Literatura: La paret de les auques


Si cliqueu sobre el títol accedireu a un web dedicat a les auques; una  manera alternativa d'apropar-se a la literatura catalana.

Jacint Verdaguer. Informacions sobre el context històric i els seus poemes èpics

http://www.webpersonal.net/nova/verdaguer/context.htm

 Si cliqueu sobre l'enllaç trobareu diverses informacions sobre el  millor poeta de la Renaixença, Jacint Verdaguer; a més, a sota podeu veure dues imatges que fan referència als dos monestirs construïts al segle XI: sant Martí i sant Cuixà del Canigó

dimecres, 3 de febrer del 2010

Barcelona (casc antic), ruta literària

Cliqueu sobre el títol i us apareixerà  informació sobre l'origen del barri de la Ribera.

dimecres, 13 de gener del 2010

LITERATURA CATALANA MODERNA

Cliqueu sobre el títol i se us obrirà el document pdf de la unitat 2 de literatura: Literatura catalana moderna

Cançó dels pirates

Com que la unitat 8 tracta de la novel·la d'aventures, aquí teniu una cançó titulada L'Himne dels pirates, de l'obra musical Mar i cel...

Vídeo Curial e Güelfa