imatge

imatge

dimecres, 24 de febrer de 2010

PLA DOCENT


ÀREA: LLENGUA CATALANA I LITERATURA
CURS: 4rt ESO GRUPS: A i B
PROFESSORA: MÒNICA HERRUZ
ANY ACADÈMIC: 2009-2010

INFORMACIÓ PER A L’ALUMNAT


TEMPORITZACIÓ DELS CONTINGUTS

La distribució de les nou unitats del llibre de text de quart d’ESO tindrà en compte el viatge de final d’etapa d’aquest curs. La distribució de les unitats és la següent:
· 1r trimestre: Unitats 1, 2 i 1 de literatura
· 2n trimestre: Unitats 3, 4 i 2 de literatura
· 3r trimestre: Unitats 5, 6 i 3 de literatura (l’alumnat treballarà en grups aquest últim tema de literatura, “Del Modernisme a l’actualitat”, i ho exposarà mitjançant powerpoints).

MATERIAL
Per a la matèria de llengua i literatura catalanes s’utilitzarà el material següent:

· Llibre de text Llengua i literatura –Llengua catalana. Nou Estímul 4. Lluís Homs et alia. Ed. Barcanova. Barcelona, abril 2008

· Llibres de lectura:

o Carlos Ruiz Zafón. Marina. Ed. Edebé
o Isabel-Clara Simó, Una ombra fosca com un núvol de tempesta. Ed. 62

o Àngel Guimerà, La filla del mar, Ed. 62

· Cada alumne/a haurà de disposar de fulls blancs DIN-A4 per treballar les activitats proposades diàriament.
· S’utilitzaran fotocòpies diverses i, a més, s’emprarà el material existent al departament sempre que sigui necessari (aparell de dvd, diccionaris...), el canó i l’ordinador de l’aula.


CRITERIS D’AVALUACIÓ
L’avaluació serà contínua i ha d’estar atenta al procés global de desenvolupament de l’alumnat.
La nota final de l’assignatura s’obtindrà de la manera següent:


  • 60%: exàmens de les unitats + exàmens de lectura. Es faran dos exàmens escrits cada trimestre. Per superar el trimestre caldrà obtenir una nota de 4 en els exàmens de les unitats i aprovar el llibre de lectura.
  • 20%: dossier del trimestre + notes d’aula. El no lliurament del dossier en la data corresponent implicarà suspendre el trimestre i s’haurà de lliurar segons els criteris de la professora (veure full adjunt).


  • 20 % corresponent a l’actitud: comportament a classe, material diari i realització de deures.
Sobre la prova del llibre de lectura, es farà un control de cadascun dels llibres. A més de preguntes puntuals prèvies.

DIVERSOS
Les errades ortogràfiques, morfosintàctiques i/o lèxiques descomptaran 0.1 per a cada falta del total de la nota fins a un màxim de 2 punts. A l’ATD, 0.05 per falta fins a un màxim d’1 punt. Això s’aplicarà a qualsevol mena d’escrit.
Es valorarà la lectura de llibres no obligatoris al llarg del curs, la participació al concurs de Sant Jordi, etc.

SORTIDES DURANT EL CURS
Sortida al teatre en funció de la cartellera.
NORMES GENERALS PER A LA PRESENTACIÓ DEL DOSSIER DEL TRIMESTRE
1. S'ha d'elaborar una portada que inclogui:

a)Títol de la matèria i les unitats corresponents
b) Nom i cognoms de l’alumne/a
c) Curs i grup
d) Any acadèmic

2. També s'ha d'incloure una contraportada en blanc.

3. L'índex se situarà després de la portada i ha d'indicar els diversos apartats del dossier amb numeració de capítols, subapartats i paginació.

4. El dossier s’elaborarà amb fulls blancs i les pàgines han d'anar numerades. Cada dossier correspon a un trimestre.

5. És molt important la netedat i la bona lletra en la presentació dels dossiers. Eviteu els gruixos de “tippex”.

6. En el dossier hi ha de constar tot el que s’ha treballat durant el trimestre tant el que s’hagi fet a l’aula com a casa com també les correccions o rectificacions corresponents.

7. Els dossiers s'han d'enquadernar amb una espiral o amb anelles o amb un portafoli adequat que reculli tots els fulls. (No s’acceptaran dossiers lligats per mitjà d’un clip ni tampoc en fulls solts).

8. MOLT IMPORTANT: NO S’HA DE LLENÇAR EL DOSSIER FINS QUE NO ACABI EL CURS. QUAN COMENCI EL SEGON TRIMESTRE NO DESFER-SE DEL DOSSIER DEL PRIMER TRIMESTRE.


Cançó dels pirates

Com que la unitat 8 tracta de la novel·la d'aventures, aquí teniu una cançó titulada L'Himne dels pirates, de l'obra musical Mar i cel...

Vídeo Curial e Güelfa