imatge

imatge

divendres, 7 d’octubre de 2011

CONTINGUTS A TREBALLAR A 2n DE BATXILLERAT

2n de batxillerat - LLENGUA CATALANA
Continguts a treballar durant el curs 2011-2012
________________________________________


FONÈTICA I FONOLOGIA (Explicacions a classe i exercicis)
Conceptes generals de fonologia i fonètica
Els sons vocàlics
Els sons consonàntics


LÈXIC (Explicacions a classe i exercicis)
El signe lingüístic
Relacions per la forma: derivació, parasíntesi i composició
Relacions pel significat: sinonímia, antonímia i polisèmia
Relacions pel significat: homonímia, hiponímia i hiperonímia
Camp semàntic i família lèxica
Les locucions i les frases fetes
Eufemismes i tabús
Lèxic patrimonial, cultismes i doblets
Semicultismes i pseudoderivats
Préstecs o manlleus
Procediments lingüístics de creació de neologismes
Els llatinismes
El lèxic i els tipus de diccionaris (I)
El lèxic i els tipus de diccionaris (II)


MORFOSINTAXI (Explicacions a classe i exercicis)
L’oració
El sintagma nominal; els determinants; els quantificadors
Modificadors del nom: adjectius i sintagmes preposicionals
Els pronoms
El sintagma verbal
Els verbs irregulars. Les formes no personals del verb
Perífrasis verbals i construccions verbals remarcables
L’adverbi, les partícules de relació (preposicions i conjuncions) i les interjeccions
L’oració composta; la coordinació; la juxtaposició
Proposicions subordinades: proposicions subordinades substantives
Proposicions subordinades adjectives
Proposicions subordinades adverbials (I)
Proposicions subordinades adverbials (II)


SOCIOLINGÜÍSTICA (Resums de 200 paraules)
Les famílies lingüístiques
L’evolució de les llengües i les polítiques lingüístiques
Les llengües d’Europa: les llengües indoeuropees
Les llengües d’Europa: les llengües no indoeuropees
Les llengües europees en el món
Les llengües romàniques
Les llengües a l’Estat espanyol
La variació geogràfica de la llengua catalana
El català occidental
El català oriental (I): rossellonès i català central
El català oriental (II): balear i alguerès
L’ús públic del català en diferents àmbits
L’ús del català en els mitjans de comunicació
Fenòmens de contacte entre llengües
El conflicte lingüístic
Els diccionaris i les noves tecnologies de la informació

TIPOLOGIA TEXTUAL (Llengua castellana: Carmen Romero)
Els registres
El text narratiu
El text poètic
El text teatral
El registre cientificotècnic: el text científic i tècnic
El registre cientificotècnic: el text humanístic
El registre estàndard: el text periodístic
La notícia
El reportatge
L’editorial
L’article d’opinió
La crònica
L’entrevista. La recensió
El registre estàndard: el text publicitari
El registre estàndard: el text jurídic i administratiu

ELS SONS VOCÀLICS I CONSONÀNTICS

Cançó dels pirates

Com que la unitat 8 tracta de la novel·la d'aventures, aquí teniu una cançó titulada L'Himne dels pirates, de l'obra musical Mar i cel...

Vídeo Curial e Güelfa