imatge

imatge

diumenge, 27 de setembre del 2009

Origen i evolució del català

Powerpoint sobre l'origen i evolució de la llengua catalana. Clica sobre el títol.

Els connectors textuals

Cliqueu sobre el títol i us apareixerà un document dels connectors textuals

dijous, 3 de setembre del 2009

PLA DOCENT

ÀREA: LLENGUA CATALANA I LITERATURA 1r BATXILLERAT
CURS:1r BATXILLERAT GRUPS: A i B
PROFESSORA: MÒNICA HERRUZ
ANY ACADÈMIC: 2009-2010

 

INFORMACIÓ PER A L’ALUMNAT
OBJECTIUS DEL CURS
Una de les prioritats de les matèries lingüístiques és aconseguir dotar l’alumnat de competència comunicativa, sense oblidar la resta de competències bàsiques, i les competències específiques (especialment la competència estètica i literària).

CONTINGUTS DELS CURS
UNITAT 1.COMUNICACIÓ, LLENGUA I TEXT
UNITAT 2. ESTUDI DELS SONS (I): LES VOCALS
UNITAT 3. ESTUDI DELS SONS (II): LES CONSONANTS
UNITAT 4. ESTUDI DE L’ORACIÓ: NOCIÓ I TIPUS
UNITAT 5. ESTUDI DE L’ORACIÓ (II): ESTRUCTURA INTERNA
UNITAT 6. ESTUDI DEL LÈXIC (I): ESTRUCTURA I FORMACIÓ DELS MOTS
UNITAT 7. ESTUDI DEL LÈXIC (II): ORGANITZACIÓ DEL LÈXIC I DICCIONARIS
UNITAT 8. ELS TIPUS DE TEXT (I): CONVERSA, NARRACIÓ, DESCRIPCIÓ, INSTRUCCIÓ I PREDICCIÓ
UNITAT 9. ELS TIPUS DE TEXT (II): EXPOSICIÓ I ARGUMENTACIÓ
UNITAT 10. ELS TIPUS DE TEXT (III): EL TEXT LITERARI
UNITAT 11. LA HISTÒRIA DE LA LITERATURA CATALANA
UNITAT 12. LA NARRATIVA (I): DE RAMON LLULL AL TIRANT LO BLANC
UNITAT 13. LA NARRATIVA (II): DE LA RENAIXENÇA FINS A LA GUERRA CIVIL
UNITAT 15. LA POESIA (I): DELS TROBADORS A AUSIÀS MARCH
UNITAT 16. LA POESIA (II). DEL RENAIXEMENT AL MODERNISME
UNITAT 17. LA POESIA (III): DEL NOUCENTISME FINS A L’ACTUALITAT
UNITAT 18. EL TEATRE (I): DELS ORÍGENS A LA GUERRA CIVIL
UNITAT 19. EL TEATRE (II): DE LA POSTGUERRA FINS A L’ACTUALITAT
TEMPORITZACIÓ DELS CONTINGUTS (orientativa i oberta a modificacions)
 
        Unitats 1 i 11: primera setmana d’octubre de 2009     

        Unitats 2, 3, 12: finals  de novembre de 2009    Primer trimestre   

         Unitats 13, 4, 5, i 15: finals de gener de 2010
         Unitats 6, 7, 16: primera setmana de març de 2010  Segon trimestre   


          Unitats 8, 9, 10: mitjan de de maig de 2010
          Unitats 17,18 i 19: primera setmana de maig de 2010   Tercer trimestre

MATERIALS DE L'ALUMNE/A
1.- Llibre de text:
TERESA GUILUZ i EDUARD JUANMARTÍ, Llengua catalana i literatura. 1 BAT. Ed. Text.

2.- Llibres de lectura:
- MERCÈ RODOREDA, Mirall trencat; ed. Club editor jove.
- ILDEFONSO FALCONES, L’església del mar, ed. Plaza & Janés.
- ISIDOR CÒNSUL i LLORENÇ SOLDEVILA, Antologia de
la poesia catalana;
ed. Proa.
3.- Fulls d'activitats de classe, a més de fotocòpies diverses i de tot el material existent a l'aula (ordinador i canó de projecció, vídeo, diccionaris...).
METODOLOGIA I CRITERIS D'AVALUACIÓ
Els continguts tenen com a eix l'hàbit de la lectura i el desenvolupament de la competència de lector literari (aspecte fonamental i eix per a les activitats de reflexió i aprenentatge de la llengua i la literatura); els tòpics, els moviments i els gèneres literaris; i l'expressió personal.
Les activitats es basaran sobretot en la lectura i la comprensió dels textos, la qual cosa farà possible la redacció d'anàlisis, comentaris, explicacions i crítiques.
L'avaluació tindrà en compte les competències treballades i inclourà activitats orals (resolució de dubtes, exposició d'un tema...) i escrites (seguiment de les unitats didàctiques, ortografia, comentaris lingüístics i literaris...).
Serà imprescindible, així mateix, que els/les alumnes demostrin haver llegit els tres llibres de lectura obligatoris corresponents a aquest nivell i haver realitzat el dossier d'exercicis del curs.
Al llarg de l'avaluació l'alumnat haurà de produir un nombre a determinar de textos (argumentatius, explicatius, narratius...), uns obligatòriament i d'altres de carácter voluntari.
Es faran exposicions orals que ens permetran avaluar la capacitat de cada alumne/a per expressar-se oralment amb correcció i adequació
Es faran proves escrites de les unitats didàctiques, així com de de les lectures obligatòries. L’avaluació de la tercera lectura (Antologia de la poesia catalana) serà sobretot oral. L’avaluació inclourà, a més, la valoració de la feina diària feta a l’aula i a casa.
Per aprovar serà necessari, a més, obtenir un apte dels treballs de producció de textos i de la prova de la lectura obligatòria. Evidentment, uns bons resultats en aquests apartats influirà en la nota final.
§60%: avaluació de continguts (exàmens escrits, exposicions orals...). Es faran dos exàmens teòrics per trimestre.
§ 30%: avaluació de procediments (dossier de cada trimestre, redaccions, comentaris de text, etc.)
§ 10%: avaluació d’actitud (bona actitud enfront la matèria i realització dels deures)

DIVERSOS
Les errades ortogràfiques, morfosintàctiques i/o lèxiques descomptaran 0.1 per a cada falta del total de la nota fins a un màxim de 3 punts.
Això s’aplicarà a qualsevol mena d’escrit.
SORTIDES DURANT EL CURS
Sortida al teatre en funció de la cartellera / programació.
NORMES GENERALS PER A LA PRESENTACIÓ DEL DOSSIER DEL TRIMESTRE
1. S'ha d'elaborar una portada que inclogui:
a)Títol de la matèria i les unitats corresponents
b) Nom i cognoms de l’alumne/a
c) Curs i grup
d) Any acadèmic
2. També s'ha d'incloure una contraportada en blanc.
3. L'índex se situarà després de la portada i ha d'indicar els diversos apartats del dossier amb numeració de capítols, subapartats i paginació.
4. El dossier s’elaborarà amb fulls blancs i les pàgines han d'anar numerades. Cada dossier correspon a un trimestre.
5. És molt important la netedat i la bona lletra en la presentació dels dossiers. Eviteu els gruixos de “tippex”.
6. En el dossier hi ha de constar tot el que s’ha treballat durant el trimestre tant el que s’hagi fet a l’aula com a casa com també les correccions o rectificacions corresponents.
7. Els dossiers s'han d'enquadernar amb una espiral o amb anelles o amb un portafoli adequat que reculli tots els fulls. (No s’acceptaran dossiers lligats per mitjà d’un clip ni tampoc en fulls solts).
8. MOLT IMPORTANT: NO S’HA DE LLENÇAR EL DOSSIER FINS QUE NO ARRIBI EL FINAL DE CURS.

Cançó dels pirates

Com que la unitat 8 tracta de la novel·la d'aventures, aquí teniu una cançó titulada L'Himne dels pirates, de l'obra musical Mar i cel...

Vídeo Curial e Güelfa