imatge

imatge

dimecres, 22 de setembre del 2010

Llibre digital de 2n ESO Nou Estímul

Cliqueu sobre el títol i us apareixerà el Llibre digital de català Nou Estímul 2

Llibre digital de 1r ESO Nou Estímul

Cliqueu sobre el títol i  us apareixerà el llibre digital de català Nou Estímul 1

dimarts, 7 de setembre del 2010

PLA DOCENT DE 1r d'ESO

Benvingudes i benvinguts  a l'institut Francesc Ferrer i Guàrdia!

Aquí teniu el PLA DOCENT, el document que explica, entre d'altres informacions, l'avaluació de la matèria de llengua catalana i literatura de 1r d'ESO.ÀREA LLENGUA CATALANA I LITERATURA

CURS 1r ESO, grups A, B, C i D

PROFESSOR/A Mònica Herruz Parés

OBJECTIUS DEL CURS
o Llegir en veu alta un text i copsar-ne els aspectes més significatius.
o Identificar els gèneres literaris: narració, poesia i teatre.
o Millorar l’expressió oral i escrita.
o Dominar l’ortografia de les vocals.
o Reconèixer i flexionar els sintagmes nominals i els seus components.
o Reconèixer i conjugar els temps verbals simples dels verbs més freqüents.
o Conèixer la situació del català al món.

CONTINGUTS A TREBALLAR
Els gèneres literaris: narrativa, poesia i teatre. La llengua catalana com a llengua romànica. Ortografia de les vocals. Temps verbals simples dels verbs regulars i irregulars més freqüents. El nom, l’adjectiu i els determinants. L’oració gramatical. La formació de paraules.

TEMPORITZACIÓ DELS CONTINGUTS
La matèria de llengua catalana i literatura de 1r ESO es cursarà durant els tres trimestres del curs:
o 1r trimestre: Unitats 1, 2 i 3
o 2n trimestre: Unitats 4, 5 i 6
o 3r trimestre: Unitats 7, 8 i 9

LLIBRES DE TEXT I MATERIALS NECESSARIS PER A LA CLASSE
Per a la matèria comuna de llengua catalana i literatura s’utilitzarà el material següent:
o Llibre digital NOU ESTíMUL 1r ESO, de Lluís Homs i Josep Rosell, Ed. Barcanova, Barcelona, 2014.
o Llibreta microperforada de quatre anelles mida DIN-A4. (Per poder fer posteriorment el dossier de cada trimestre).
o Llibres de lectura:
 1r trimestre: De Nador a Vic.
 2n trimestre: Burgas, Àngel, L’ANTICLUB, ed. La Galera
o Bolígrafs blau o negre, i vermell per a les correccions; en cap cas, a no ser que ho indiqui la professora, es realitzaran els exercicis amb llapis.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
50%: Exàmens de les diverses unitats i del llibre de lectura.
30%: Notes d’aula (exposicions orals, dictats, correcció d’exercicis...) i dossier (contingut i presentació).
20%: Actitud (fer els deures diàriament, intervencions correctes a classe, bons hàbits, relació amb companys i professorat, assistència i puntualitat...).

El dossier estarà format pels tres temes de cada trimestre i s’haurà d’elaborar seguint els criteris assenyalats per la professora. Molt important: s’haurà de lliurar el dia indicat i no s’acceptaran dossiers que no segueixin les pautes marcades per la professora, ja que això suposarà un 0 en la notes d’aula. (Si es lliura un dia més tard, la nota màxima serà d’un 5 i cal que l’alumne/a es preocupi de cercar la professora per entregar-l’hi i no a l’inrevés).

Les faltes d’ortografia descomptaran 0,05 punts per falta fins a un màxim de 2 punts en els grups B i C, i fins a un màxim d’1 punt en els grups A i D.
La no assistència a classe, malgrat que sigui per un motiu justificat, no us excusa de la realització dels deures de la matèria.

EXÀMENS
Hi haurà un examen per cada 1 o 2 unitats del llibre de text, a més d’una prova trimestral del llibre de lectura obligatòria. Per superar el trimestre cal obtenir una nota mínima de 4 en els exàmens del llibre digital, i aprovar el llibre de lectura i l’expressió oral, abans de fer la mitjana amb la resta de criteris d’avaluació.
En el 3r trimestre caldrà superar una prova d’expressió oral individual de 10 minuts amb l’exposició d’un tema lliure a escollir, excepte temes sobre programes de televisió o futbol.

ALTRES ÍTEMS D’AVALUACIÓ
Es valorarà la lectura de llibres de lectura no obligatoris adequats a aquest nivell escolar, la participació al concurs literari de sant Jordi...

Cançó dels pirates

Com que la unitat 8 tracta de la novel·la d'aventures, aquí teniu una cançó titulada L'Himne dels pirates, de l'obra musical Mar i cel...

Vídeo Curial e Güelfa