imatge

imatge

diumenge, 8 de juny de 2008

Pautes per a l'exposició oral


Una de les regles bàsiques de la comunicació oral recomana dir en lloc de llegir. Per tant, cal evitar llegir en veu alta l'escrit.

L'estructura bàsica d'una presentació cal que se cenyeixi als punts següents:


1. Dir què es dirà.
2. Dir-ho.
3. Dir què s'ha dit.

Preliminars

Totes les preguntes que apareixen a continuació responen a la voluntat de facilitar l'organització i preparació d'una presentació o exposició orals. A més dels aspectes de context, es presenten altres preguntes associades al temps, l'espai, el contingut i els suports.

a) Hi ha prevista cap presentació formal abans de començar l'exposició?
b) Quin interès pot despertar la presentació? Puc despertar-lo de cap manera?
c) Quina finalitat es persegueix: convèncer, entretenir, informar, argumentar?
d) Hi ha res d'original o singular que es pugui destacar en la presentació?
e) Amb quins exemples, anècdotes, experiències, etc. es podria il·lustrar el contingut?
f) És convenient formular algunes preguntes a l'auditori?
g) Amb quin ordre convé presentar la informació?
h) Està previst obrir un torn de paraules en finalitzar l'exposició?
i) Hi ha res que es pugui fer per a convidar a fer preguntes després de l'exposició?
j) Hi ha altres persones que hagin de parlar abans o després?

Temps
a) Quant de temps s'ha destinat a l'exposició?
b) Quant de temps es necessita per a transmetre la informació que es té preparada?
c) Quanta estona caldria dedicar a cadascuna de les parts (introducció, desenvolupament, conclusió) en relació amb el temps dedicat a l'exposició?
d) Quins moments de relaxació poden introduir-se en el discurs? Mitjançant algun exemple? Explicant alguna anècdota o alguna experiència personal?

Espai
a) Com és l'aula?
b) Es pot reorganitzar la distribució espacial de la sala?
c) Està previst que l'orador pugui moure's per l'espai? Com es pot afavorir o evitar el moviment de l'orador?
d) Hi haurà a disposició cap suport: pissarra, retroprojector, diapositives, canó...?

Contingut
a) Quina informació cal transmetre? Puc deixar-ne cap? N'hi ha cap de molt rellevant?
b) Quines són les idees (tres o poques més) que interessaria destacar?
c) Quines idees bàsiques han de treure els receptors de la presentació?

Suports
És clar que allò que ha de prevaldre en una presentació oral és la relació entre l'emissor i el(s) receptor(s). Aquesta relació ha de ser més eficaç que la que podria representar la lectura del text escrit de la presentació. Per això, cal fomentar i facilitar l'atenció i la disponibilitat d'escolta dels receptors.
Cal pensar que l'emissor ha de mantenir l'atenció de l'auditori i no fer-lo dependre dels suports que puguem tenir a l'abast. Cal admetre que en una comunicació ha de ser més eficaç la paraula.

Cançó dels pirates

Com que la unitat 8 tracta de la novel·la d'aventures, aquí teniu una cançó titulada L'Himne dels pirates, de l'obra musical Mar i cel...

Vídeo Curial e Güelfa